Web Toolbar by Wibiya
Dino-Lite Handheld Microscopes
Stereo Microscopes
Biological Microscopes
Material Science Microscopes
Metallurgical Microscopes & Analysis Software
Metal Sample Preparation Machines
Inverted Microscopes
Smartscope (Image Measuring)
Atoms Auto Profile Projector
Mini Hi-Power Microscope
Macro Zoom Microscope
360' Microscopes
Gem Microscopes
Polarizing Microscopes
Capiscopes (nail scope)
Fluorescense Microscopes
DIC Microscopes
Microscope Digital Camera
Light & Accessories
*Measuring Solutions
News & Activities
Service & Support
About us
Contact usติดต่อลงโฆษณา


สุดยอดVDO     Funny Pics     Unbelieve     Stories     Flash    Food     Kids       Love     Nightlife      กระทู้รวมมิตร  
Your VDO        เพลงแต่งเอง       Technology        Music         Dream Girls       Movies        ธรรมะ         ติดต่อโฆษณา   
มาคำนวณหาขนาดของโลกกันเถอะ

Your Vote Rating 8.5 from 13 users
จำนวนผู้เข้าชม 19611 ครั้ง
See All Comments 
การวัดและคำนวณหาขนาดของโลก
 
Eratosthenes ( 276 BC – 195 BC ) นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก เป็นบุคคลแรกที่มีแนวคิดในการวัดขนาดของโลกโดยใช้ลักษณะทางเรขาคณิตระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อสมมติดังนี้
ข้อสมมติ
1. โลกมีสัณฐานเป็นทรงกลม
2. ระยะห่างจากดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของโลกมาก
3. แสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเป็นแสงขนานซึ่งกันและกัน
          เราทราบดีกันแล้วว่าในเวลาเที่ยงวันดวงอาทิตย์จะอยู่สูงที่สุดจากขอบฟ้า ซึ่งถ้าเราปักเสาธงกลางแจ้งเงาของเสาธงก็จะสั้นที่สุด ถ้าโลกมีสัณฐานเป็นทรงกลม มุมที่ดวงอาทิตย์กระทำกับเส้นแนวดิ่งจะมีค่าเปลี่ยนไปตามตำแหน่งละติจูดของผู้สังเกต ซึ่งจะทำให้ความยาวของเงาที่สั้นที่สุดในเวลาเที่ยงวันแตกต่างกันด้วย
ถ้าเราให้ A และ B เป็นผู้สังเกตที่อยู่บนเส้นลองจิจูด (Longitude) เดียวกัน แต่ละติจูด (Latitude) แตกต่างกันมากๆ ปักธงที่ทราบความสูงไว้กลางแจ้งและวัดความยาวของเงาที่สั้นที่สุดในระหว่างวัน ผู้สังเกตทั้งสองจะสามารถหาขนาดมุมที่ดวงอาทิตย์กระทำกับแนวดิ่งได้ดังภาพที่ 1

จากภาพจะได้ว่า ;

เมื่อเราทราบขนาดของมุมที่ดวงอาทิตย์กระทำกับแนวดิ่งของตำแหน่ง A และ B เราสามารถคำนวณหาขนาดรัศมีของโลกดังแสดงในภาพที่ 2

ถ้าสมมติให้ขนาดของโลกเล็กมากเมื่อเทียบกับระยะห่างระหว่างโลกถึงดวงอาทิตย์ แสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์จะเป็นแสงขนาน ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยเราสามารถหาขนาดของมุม ได้ดังนี้
ให้ C เป็นขนาดเส้นรอบวงของโลก เราสามารถหาขนาด C ได้จาก
และให้ R เป็นขนาดรัศมีโลก เราสามารถหาขนาด R ได้จาก
โดยระยะ arc AB คือระยะทางระหว่างจุดสังเกตทั้งสองตามความโค้งของโลก ซึ่งสามารถหาได้จากแผนที่ที่มีมาตราส่วนแสดงชัดเจน
ขั้นตอนการปักธง

          1. ธงเทิดพระเกียรติจะมีขนาด 1x2 เมตร ดังนั้นทางโรงเรียนต้องจัดหาเสาธงที่มีความสูงอย่างน้อย 1.5 เมตรขึ้นไป โดยเลือกตำแหน่งสำหรับปักธงไว้กลางแจ้ง และควรอยู่บนพื้นเรียบเพื่อให้สามารถทำเครื่องหมายบนพื้นได้
          2. ปักธงให้ลึกลงไปในดินประมาณ 0.5 เมตร เพื่อให้เสาธงมีความมั่นคงแข็งแรง หรือยึดติดกับแทนสำหรับตั้งเสาธงขนาดเล็ก
          3. ใช้ลูกดิ่งปรับให้เสาธงตั้งตรงดังแสดงในภาพที่ 3
การหาความยาวของเงาสั้นที่สุด

1. หลังจากติดตั้งเสาธงเรียบร้อยแล้ว การหาความยาวของเงาสั้นที่สุดสามารถทำได้โดยการทำเครื่องหมายที่ปลายเงาของเสาธงทุก ๆ 5 นาที ระหว่างช่วงเวลา 11:30 ถึงเวลา 12:30 น. โดยโทรเทียบเวลากับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โทร.181
2. ลากเส้นเชื่อมระหว่างเครื่องหมายแต่ละจุด
3. วัดหาระยะที่สั้นที่สุดระหว่างเส้นโค้งที่ได้ถึงเสาธง
การหาค่า ระยะห่างระหว่างผู้สังเกตทั้งสอง (arcAB) จากแผนที่
จากแผนที่
วัดระยะเป็นเส้นตรงตามแนวเส้นลองกิจูด แล้วเทียบกับมาตราส่วนจะได้
 
ตัวอย่างการคำนวณ
คำนวณหาขนาดของโลกโดยใช้ข้อมูลจากผู้สังเกตที่ กรุงเทพฯ (กองทัพอากาศ) และเชียงใหม่ (ร.ร.ดาราวิทยาลัย) โดยทั้งสองที่มีพิกัดตำแหน่งดังนี้
กรุงเทพฯ (กองทัพอากาศ) ละติจูด 13.91074 องศาเหนือ ลองกิจูด 100.60713 องศาตะวันออก
เชียงใหม่ (ร.ร.ดาราวิทยาลัย) ละติจูด 18.78859 องศาเหนือ ลองกิจูด 98.99430 องศาตะวันออก
ค่ามุมที่วัดได้จากทั้งสองตำแหน่ง
กรุงเทพฯ (กองทัพอากาศ) ความสูงเสาธง 2.02 เมตร ความยาวเงา 21 เซนติเมตร มุม = 5.93517123 องศา
เชียงใหม่ (ร.ร.ดาราวิทยาลัย) ความสูงเสาธง 4.31 เมตร ความยาวเงา 80 เซนติเมตร มุม = 10.51527687 องศา


หาขนาดของมุม ได้ดังนี้
หาค่าระยะห่าง (arcAB จากแผนที่)
จากแผนที่จะได้ระยะห่างเท่ากับ 559 กิโลเมตร
จากนั้นคำนวณหาเส้นรอบวงของโลก (C)
ดังนั้นสามารถหารัศมีของโลก (R) ได้จาก

หาค่าความผิดพลาด (Error) ของค่าที่คำนวณได้กับค่าที่ใช้ในปัจจุบัน โดยปัจจุบันเราวัดค่ารัศมีโลกเฉลี่ยเท่ากับ 6378 กิโลเมตร
ดังนั้นสามารถหาเปอร์เซนต์ความผิดพลาด (Error) ได้ดังนี้
เปอร์เซนต์ความผิดพลาด (Error) = (ค่าที่คำนวณได้ – ค่าจริง) x 100 / ค่าจริง
-`๏'- มิสเกรนเจอร์ -`๏'-

หากคุณมีรูป หรือ Clip VDO เด็ดๆ (Link ก็ได้) ส่งมาแบ่งให้เพื่อนๆชมได้ที่ forward@jabchai.com ครับ

Send to a friend ส่งต่อให้เพื่อน

Share On Facebook


 
 

                 
กดคะแนนเพื่อ Comment ได้ทันที คลิ๊ก

 
 
Click to see all comments
คะแนนโหวตเฉลี่ย 8.5
จากจำนวน 13 ความคิดเห็น
กดเพื่อดูความคิดเห็นทั้งหมด
 

Home  |  VDO Clips  |  Funny Pics  |   Unbelieve  |   Stories  |   Flash  |  Food  |   Pets  |   Love  |   Nightlife  |   กระทู้รวมมิตร  
VDO IT  | Technology  |  Music  |   Kids  |  Dream Girls  |  Movies  |  3D Virtual Tourกระทู้ IT  |   ติดต่อโฆษณา


eXTReMe Tracker